divendres, 8 de març del 2013

PROTOCOL PER DEMANAR MESTRES I PROFESSORS SUBSTITUTSBaixeu aquí tots els documents necessaris. Enllaç

1. Informarem a direcció de l’acció que volem dur a terme des de l’AMPA , ja que necessitem que ens avisin de seguida quan  un/a mestre/a iniciï una baixa. Si ho creiem adient, podem portar la iniciativa al Consell Escolar, com un acord entre el centre i les families.
2.  Farem arribar una carta on demanem a les families del grup classe del mestre/a que causa baixa que facin tres accions:   Model carta famílies (Baixar en enllaç)
a) signar una carta, que portarem a l’administració educativa corresponent
b) fer una petició on line, directament a l’administració
c) trucar a l’administració demanant la substitució immediata
3.        Entregarem immediatament la carta a l’administració educativa, signada per tantes families com poguem.  Hem de fer una fotocòpia per nosaltres, i donar-la al registre. Model carta administració (Baixar en enllaç).  

Tot i tenir el model, és probable que funcionin millor peticions personalitzades, enfocades al problema concret de cada escola. També són molt efectives les trucades.

ON ENTREGAR LA CARTA?
A Barcelona ciutat, cal entregar-la al Consorci d’Educació de Barcelona, adreçada a la direcció, recursos humans o inspecció educativa. 
A la resta, a les delegacions corresponents.


ALTRES ACCIONS A FER
1. Fer una campanya de conscienciació entre les families.  Fer diferents accions per informar del que comporta estar sense mestres durant 10 dies lectius.
2.  Portar un resigstre de les baixes que no són cobertes immediatament. Podem comptar el nombre de dies que hem estat sense un mestre/a a l’escola i publicitar-ho a la web de l’AMPA.
3.  Fer una queixa al Síndic de Greuges, per cada baixa no coberta. Podem fer una queixa col·lectiva (com a AMPA) o demanar a les famílies de tota l’escola que facin arribar una queixa individual (més efectiu, ja que la sindicatura de greuges fa estadística).


Carta per a les families

Benvolguts pares i mares de l’escola …………………..,
Sabíeu que la llei permetria que els vostres fills tinguessin un professor diferent cada hora durant 10 dies de classe si es posés malalta la seva tutora?

Sabíeu que quan la tutora d'un curs  que no sigui el vostre es posi malalta, els vostres fills es poden quedar sense classe d'anglès?

Sabíeu que els desdoblaments d'informàtica o de racons no són possibles si manca un o dos professors?

Des de el grup de l’AMPA ……………………………………,  us volem informar  d’una sèrie d’accions que ens proposem fer per tal que les retallades en el nostre centre i en les escoles públiques en general tinguin el menor impacte possible en l’educació dels nostres fills.
Un dels temes que més ens preocupa és la manca de substitucions quan algun mestre està de baixa.  A la  Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles per al curs 2012-2013 en el punt 26.3. es parla d’aquest tema. Copiem literalment el que diu:

26.3 Substitucions. Amb caràcter general, es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament, per tal de donar compliment al Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012). Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.

L’aplicació d’aquest decret voldrà dir a la nostra escola que, quan un/a mestre/a es posi de baixa, les nenes i nens  no tindran mestre de referència fins a dues setmanes més tard. Això , però, no només afectarà els alumnes  del grup , sinó que tots els altres grups es veuen afectats, ja que l’escola ha d’omplir les hores que falten amb el personal que queda.
Per això us demanem que feu alguna de les següents accions:
1)      signar una carta per presentar a l’administració per demanar la substitució  des del primer dia. La carta la trobareu a la  vostra aula juntament amb una llista de recollida de signatures. Serà tramesa el més aviat possible.

2)      anar a aquest/s link/s i fer una petició on-line.
http://www.edubcn.cat/ca/peticions_i_suggeriments (per centres de Barcelona ciutat)

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=51 (per tots els centres-tenen obligació de contestar en 72 hores-).

Trobareu un text al final d’aquesta carta , que si voleu, poder copiar i enganxar a la petició.

3)      truqueu reclamant la substitució. Podeu demanar per la direcció de centres, recursos humans o inspecció:
Centres de Barcelona ciutat: Telèfon centraleta del Consorci: 93 551 10 00.


Us demanem la vostra col·laboració perquè estem convençuts que si molts de nosaltres fem alguna d’aquestes accions els nostres fills hi sortiran guanyant.


Gràcies,                                                                       


Grup  ……………………… de l’AMPA.

TEXT PER COPIAR A LA INSTÀNCIA PETICIÓ ON-LINE
Benvolgut /da,
sóc una mare/pare de l’Escola ……………………. i els escric per demanar-los que hi hagi un substitut/substituta per la tutora de ……………………………... , que està de baixa. Demano que es nomeni un substitut/a pel primer dia de la seva absència al centre, és a dir, el ……………………...
La manca de substitució durant 10 dies lectius fa que no només els nens d’aquest grup sinó tots els nens de l’escola s’hi vegin afectats. Els mestres que l’hauran de substituir deixaran de fer reforç o impartir la seva especialitat i això, és evident , afecta la qualitat de l’ensenyament públic.                                                                                  

Cordialment, Carta per l’administracióA L’ATT. DE: …………………………………,  director/a de …………………………………………………………………….

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes  de l’escola  ……………………. , amb seu social al C/……………………………………, tel: ………………………….. i CI ……………………………….

EXPOSEM QUE
Les nenes i nens del grup de ………………… de l’escola …………………………… , es troben sense mestre/a  substitut/a  des del dia  en que el/la mestre/a ha causat baixa. Segons el departament, cal que passin 10 dies lectius fins al seu nomenament.

 Durant tots els dies que no es cobreixi aquesta baixa, tant l’aula afectada com la resta de les aules no tindran  l’atenció educativa planificada, ja que, per exemple, deixarem de tenir actuacions d’atenció a la diversitat, desdoblaments, atenció personalitzada, etc. Com a famílies, no creiem que aquesta situació hagi de ser subsanada amb  una reorganització interna de les funcions del professorat del centre, amb perjudici del funcionament habitual de l’escola.

Creiem que aquest és un fet greu, que atempta contra el dret dels infants a una educació de qualitat.

DEMANEM QUE
Per tal d’evitar aquest greu perjudici als nostres filles i fills, es nomeni un/a substitut/a de forma immediata, per tal que es pugui incorporar sense la demora de 10 dies lectius.


En cas contrari, i amb la resta de mares i pares afectats, ens veurem obligats a prendre les mesures que considerem oportunes, i així garantir la qualitat de l’ensenyament dels nostres filles i fills.

Volem exposar la nostra més enèrgica queixa davant aquest tipus de fet, i la nostra voluntat de presentar una demanda al Síndic de Greuges, en referència al cobriment de baixes des del primer dia.
AMPA ………………………..
data: …………………………………………….Els sotasignants donem recolzament a la petició del’AMPA en relació al nomenament de substitucions des del primer dia:
NOM I COGNOMS i DNI
Mare/pare del nen o nena:
grup
signatura

exemple d’accions per informar a les families:


 Fer difusió del fulletó de l’Assamblea Groga de Sants, molt visual: https://docs.google.com/file/d/0BxZrseyod23ESF9IeUhlTlduazQ/edit

 Penjar cartells o fer cartes amb aquest rètol sobre les substitucions, que podeu trobar a la web de l’assamblea groga (http://www.assembleagroga.info/moodle/) Mostrar el video sobre retallades, de la xarxa de centres educatius públics de Caldes de Montbui: http://youtu.be/D9XnUp484EM

 Mostrar una presentació sobre les retallades, que trobareu al final de la pàgina de la web d’AG AMPAs amb el nom xerrada families.